Modul 1

Testforberedelser

For å sikre nøyaktige resultater må gitte forutsetninger være oppfyllt.

Før en test utføres må følgende punkter leses og følges nøye, samt påse at testpersonen er oppmerksom på faktorene som kan påvirke nøyaktigheten av testresultatene. Nøyaktigheten av testresultatet ved en kroppssammensetningsanalyse er avhengig av testpersonen og av miljøet der testen blir utført.

Testen skal ikke utføres av personer under 18 år eller gravide uten at det er ett tverrfaglig opplegg rundt dette. Er du i tvil kontakt din fastlege eller oss. Testen er ufarlig for begge kategorier men fabrikanten og vi som leverandør har satt visse retningslinjer for dette.
Testen skal ikke utføres av personer med pacemaker.
1. Analysen bør ikke utføres like etter et måltid
I tilfeller der testpersonen nettopp har spist, bør testen utsettes ca to timer fordi mengden av mat vil beregnes som vekt, og dermed kan påvirke analysen og gi unøyaktige resultater.

2. Toalettbesøk før analysen
Påse at testpersonen har vært på toalettet før testen. Selv om det ikke inkluderes som kroppssammensetningselementer vil volumet av urin og avføring inkluderes i vektmåling og kan gi feil i resultatet.

3. Unngå trening rett før analysen
Hard trening og raske bevegelser kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetning.

4. Stå stille i 5 minutter før analysen
Hvis analysen utføres umiddelbart etter man har lagt eller sittet i en lengre periode kan de påvirke testresultatene. Dette fordi kroppsvæske har en tendens til å synke til bena når en person reiser seg.

5. Unngå badstu eller dusj rett før analysen
Analysen må ikke utføres rett etter testpersonen har dusjet eller tatt badstu da svette gir midlertidige forandringer av kroppssammensetning.

6. Unngå analyse ved menstruasjon
Ved menstruasjon opplever kvinner økt kroppsvæske, dette vil påvirke resultatene av analysen

7. Analysen må utføres i normal temperatur (20-25˚C)
Menneskekroppen er stabil i normale temperaturer, men kroppssammensetningen kan påvirkes ved varme eller kalde temperaturer.

8. Re-testing krever samme forutsetninger som forrige test
Nye analyser bør utføres under tilsvarende forutsetninger som første gang for å gi nøyaktige og konsise resultatforutsetninger.

 

Hva betyr resultatene på skjemaet?

Klikk her for interaktiv oversikt over hva de ulike resultatene på skjemaet betyr.

Instruksjonsvideo i hvordan man tolker resultatene fra InBody 720

 

1 Analyse av kroppens sammensetning

ICW er betegnelsen for intracellulært vanninnhold. Dette betyr hvor mye væske som er samlet inni cellene.

1.2 ECW
Er betegnelsen for extracellulært vanninnhold. Dette betyr hvor mye væske som er samlet utenfor cellene

1.3 Protein
Proteiner er en organisk sammensetning som består av nitrogen og sammensatte aminosyrer. Resultatet viser hvor mye proteininnholdet utgjør i forhold til totalvekten.

1.4 Mineral
Mineraler er helt avgjørende for kroppens balanse. Mineraler er svært viktige hva angår opptak av blant annet proteiner og vitaminer. Resultatet viser hvor mye mineralinnholdet utgjør i forhold til totalvekten. Lave nivåer indikerer, men er ikke en diagnose på benskjørhet. Den indikerer vekten av benmassen i forhold til kjønn og vekt.

1.5 Kroppsfett
Dette tallet viser hvor mye kroppsfettet utgjør av totalvekten.

2 Muskel og fett analyse

2.1 Vekt
Viser totalvekt av kroppen.

2.2 SMM (Skeletal Muscle Mass)
Viser vekten på skjelettmuskulaturen, ikke hjertemuskel eller viscerale muskler.

2.3 Kroppsfett
Dette tallet viser hvor mye kroppsfettet utgjør av totalvekten

3 Overvekt Diagnose

3.1 BMI (Body Mass Index)
BMI sier noe om forholdet mellom vekten og kvadratet av høyden til en person. Det er viktig å merke seg at denne målingen ikke tar hensyn til muskelmasse. Muskler veier mer enn kroppsfett, noe som betyr at en person med stor muskelmasse kan få en høy BMI selv om vedkommende har en forholdvis lav fettprosent.

3.2 Kroppsfett
Målingen viser hvor mange prosent kroppsfett vedkommende har.

3.3 Midje - hoftemål (WHR)
Viser forholdet mellom hofte og livvidde. Viktig faktor i forbindelse med bestemmelse av mengden kroppsfett.

4 Kroppsbalanse Muskulatur

Disse målingene sier noe om vekten og proporsjonen til armene, beina og mageregionen. Samt balansen mellom overkropp og beina. Gjennom disse dataene vil man kunne se endringer i kroppsproporsjonen som vil oppstå med bakgrunn i trening. Den øverste streken er et mål på muskelmassen i forhold til den ideelle muskelmassen i forhold til personens høyde og kjønn. Den underste streken representerer den idelle muskelmassen i prosent i forhold til den enkelte persons vekt og kjønn (dvs ikke i forhold til høyden).

5 Ødem

Dette er en måling på væskebalansen i kroppen. 2/3 av kroppen vår består av vann. Er væskebalansen for dårlig vil mange av prosessene i kroppen svekkes. 1% nedgang i væskebalansen kan gi opptil 10% nedgang på prestasjoner. Verdien av ødem sier ikke noe om man er dehydrert. Ved ødem er det mer vann utenfor enn inne i cellene. InBody beregner grad av ødem ved å dele den ekstracellulære vannmengden med den totale vannmengden i kroppen, med andre ord sier den ingenting direkte om total vannmengde. (selv om det vanligvis er mer vann i kroppen når ødem foreligger)

En grov vurdering av dehydrering kan gjøres ved å vurdere mengden væske intra- og/eller ekstracellulært, - hver for seg. Da vannmengden i kroppen i stor grad påvirkes av muskelmassen og til dels fettmassen vil referanseområdet kun gjelde dersom muskelmassen er i midten av normalområdet. Er mengden i nedre del av referanseområdet, eller under nedre referansegrense, tyder det på dehydrering. Det beste målet på dehydrering er å sammenligne med en måling for den samme personen med en måling der personen har vært fullhydrert.

6 Tilleggsdata

6.1 Obesity Degree
En måling som sier hvordan vekten er I forhold til standard vekt med tanke på høyde av kroppen.

6.2 BCM (Body Cell Mass)
Summen av celler som inneholder intracellulært vann og protein.

6.3 BMC (Body Mineral Content)
BMC viser mineraler i skjelettet

6.4 BMR (Basal Metabolic Rate)
Den mengden energi kroppen trenger per døgn når den er i absolutt hvile hele døgnet. Dette er estimerte tall og BMR kan variere betydelig fra person til person med samme kroppssammensetning. BMR basert på kroppssammensetningsanalyse er likvel mer nøyaktig enn basert på kun vekt.

6.5 AC
Viser omkrets på øvre høyre høyre arm,

6.6 AMC
Viser omkretsen på øvre venstre arms muskler.

6.7 Visceral Fat Area
InBody definerer adominal fedme som VFA på mer enn 100 cm2. Ideelt sett bør VFA ligge noe lavere enn dette. Det er ikke grunnlag for å hevde at verdier under 70 cm2 er forbundet med økt helserisiko. Det grå feltet indikerer i hvilket område VFA ligger på i 95% av en relativt frisk del av befolkningen, og viser at VFA øker med alderen. Det vil også være mindre VFA hos lave personer sammenlignet med høyere personer med samme helserisiko

7 Ernæringsevaluering

Her vil man se hvordan man ligger an balansemessig i henhold til de målinger som blir tatt. Måleresultatene viser om man ligger over, under eller innefor det som er normalt.

 

8 Helsescore

Dette er et tall som sier noe om tilstanden og kroppsammensetningen av fettmasse og mengde muskler. Fettmassen skal hverken være for lav eller for høy. Det er først og fremst hvor mye fett du har på kroppen og hvor fettet sitter som er avgjørende i helsevurdering ut fra en kroppssammensetningsanalyse. Ved å minke kroppsfettet samt øke muskelmassen vil fitnesscoren bli høyere. Denne målingen kan brukes som utgangspunkt for å se fremgang og progresjon i treningen.

 

Hvor kan man registrere og følge resultatene?

Kroppsanalyse.no kan man registrere tester og følge progresjon.

Nivå 1 er ferdig her, test dine kunnskaper med InBody eksamen fra denne modulen her